02/02/2024
Tin thẩm định
423 Lượt xem

Các tiêu chuẩn thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của tài sản, sản phẩm hoặc dịch vụ, đảm bảo chất lượng hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá là những quy định mang tính chất bắt buộc đối với các thẩm định viên khi thực hiện hoạt động thẩm định giá tài sản. Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về thẩm định giá, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá là yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả thẩm định giá được khách quan, chính xác và có giá trị pháp lý cao.

Tiêu chuẩn thẩm định giá là gì? 

Tiêu chuẩn thẩm định giá là những quy định về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp thực hành thẩm định giá dùng làm chuẩn mực để phục vụ hoạt động thẩm định giá tài sản, kiểm tra, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam.

Các tiêu chuẩn thẩm định giá thường bao gồm các quy định, nguyên tắc thu thập thông tin, phương pháp định giá, quy trình thẩm định và cách báo cáo kết quả thẩm định.

 Tiêu chuẩn thẩm định giá là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tiêu chuẩn thẩm định giá áp dụng cho tất cả các loại tài sản, bao gồm:

Vai trò của tiêu chuẩn thẩm định giá

Vai trò của tiêu chuẩn thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của quá trình định giá và quản lý tài sản. Dưới đây là một số vai trò chính của tiêu chuẩn thẩm định giá: 

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá là cơ sở để thẩm định viên tuân thủ các quy định về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động thẩm định giá. Điều này giúp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định, đảm bảo kết quả thẩm định giá được khách quan, chính xác và có tính thực tiễn cao.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá quy định rõ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của thẩm định viên về giá, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá kết quả và chất lượng hoạt động thẩm định giá. Điều này giúp cho hoạt động thẩm định giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá góp phần làm minh bạch thị trường tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường tài sản, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.

Tổng hợp 13 tiêu chuẩn thẩm định giá

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn thẩm định giá được ban hành bởi Bộ Tài chính. Tính đến hiện tại, đã có 13 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, quy định về các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của thẩm định viên giá, công ty thẩm định giá trong hoạt động thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02 - Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014. Tiêu chuẩn này quy định về giá trị thị trường của tài sản và việc vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản.

Giá trị tài sản được ước tính trên cơ sở giá trị thị trường là giá trị thị trường và được xác định bằng các cách tiếp cận theo quy định của hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. 

Giá trị thị trường thể hiện mức giá hình thành trên thị trường công khai và cạnh tranh. Thị trường này có thể là thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế, có thể bao gồm nhiều người mua, người bán hoặc bao gồm một số lượng hạn chế người mua, người bán.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, quy định về khái niệm, đặc điểm, cách xác định giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản.

Khi áp dụng cơ sở giá trị phi thị trường, thẩm định viên cần nêu tên của loại giá trị phi thị trường cụ thể được áp dụng và đưa ra các căn cứ, lập luận cụ thể, bao gồm:

 • Đặc điểm đặc biệt của tài sản thẩm định giá.

 • Người mua, nhà đầu tư đặc biệt.

 • Giao dịch trong thị trường hạn chế, bắt buộc phải bán.

 • Giá trị theo những mục đích đặc biệt như mục đích tính thuế.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, quy định về các nguyên tắc ảnh hưởng đến hoạt động định giá.

Giá trị của tài sản được hình thành bởi sự tác động của nhiều yếu tố như giá trị sử dụng, sự khan hiếm, nhu cầu có khả năng thanh toán. Khi tiến hành thẩm định giá, thẩm định viên cần nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc cơ bản dưới đây để phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến quá trình hình thành giá trị của tài sản, từ đó đưa ra kết luận về giá trị của tài sản.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 - Quy trình thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015. Tiêu chuẩn này quy định về các bước thực hiện thẩm định giá tài sản, bao gồm: 

 • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.

 • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.

 • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

 • Bước 4. Phân tích thông tin.

 • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

 • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015. Theo đó, tiêu chuẩn này quy định báo cáo kết quả thẩm định giá, hồ sơ và chứng thư thẩm định phải thể hiện thông tin đúng theo thực tế, mang tính mô tả và dựa trên bằng chứng cụ thể để thuyết minh về mức giá của tài sản cần thẩm định giá. 

Những thông tin này phải được trình bày theo một trình tự khoa học, hợp lý, từ mô tả về tài sản đến những yếu tố tác động tới giá trị của tài sản. Các giấy tờ liên quan phải có các lập luận, phân tích những dữ liệu thu thập trên thị trường hình thành kết quả thẩm định giá. 

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015.Cụ thể, các tài sản thẩm định giá phải là những tài sản hợp pháp trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài sản bị mất, bị cháy, bị hủy hoại do địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác thì dựa trên khai báo, cam kết, xác nhận của khách hàng (hoặc người chủ tài sản) hoặc dựa trên danh mục tài sản trong bảng cân đối kế toán gần nhất của doanh nghiệp để tiến hành thẩm định giá.

Tài sản có thể được phân chia theo các cách sau:

 • Phân loại theo khả năng di dời, tài sản được chia thành: bất động sản và động sản.

 • Phân loại theo đặc tính vật chất và hình thức mang giá trị, tài sản được chia thành: tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản tài chính.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08 - Cách tiếp cận từ thị trường

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08 được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015. Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thị trường trong quá trình thẩm định giá tài sản.

Thẩm định viên về giá hành nghề, doanh nghiệp thẩm định giá, các tổ chức và cá nhân khác thực hiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Khách hàng thẩm định giá và bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm định giá (nếu có) theo hợp đồng thẩm định giá đã ký kết phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định trong tiêu chuẩn này để hợp tác với doanh nghiệp thẩm định giá trong quá trình thẩm định giá.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 trong thẩm định giá tài sản, được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015. Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ chi phí trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài sản. 

Để xác định giá trị thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận chi phí cần phản ánh được quan điểm của đối tượng thông thường tham gia thị trường tài sản thẩm định giá. Thẩm định viên cũng cần xác định mục đích sử dụng tài sản để đáp ứng nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất. 

Để xác định giá trị phi thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận chi phí cần phản ánh được các đặc điểm đặc thù của đối tượng sử dụng đặc biệt, đặc điểm đặc biệt hoặc tính năng sử dụng đặc biệt của tài sản thẩm định giá.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10 trong thẩm định giá tài sản, được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/08/2015. Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thu nhập trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài sản.

Đối với giá trị thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận thu nhập cần phản ánh được đặc điểm của đa số đối tượng tham gia thị trường tài sản thẩm định giá. Đối với giá trị phi thị trường, việc áp dụng cách tiếp cận thu nhập cần phản ánh được các đặc điểm đặc thù của đối tượng sử dụng đặc biệt hoặc tính năng sử dụng đặc biệt của tài sản thẩm định. 

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 - Thẩm định giá bất động sản 

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 được ban hành kèm theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 quy định về nguyên tắc, phương pháp thẩm định bất động sản.

Khi tiến hành thẩm định giá bất động sản, thẩm định viên có thể áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập theo từng trường hợp áp dụng cụ thể. Bên cạnh đó, đối với từng phương pháp thẩm định giá, thẩm định viên lựa chọn các thông tin thu thập nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả thẩm định giá.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 - Thẩm định giá doanh nghiệp

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021, quy định về nguyên tắc, phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp. 

Cơ sở giá trị doanh nghiệp là giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường. Cơ sở giá trị doanh nghiệp được xác định trên cơ sở mục đích thẩm định giá, đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và đặc điểm thị trường của doanh nghiệp cần thẩm định giá, yêu cầu của khách hàng thẩm định giá tại hợp đồng thẩm định giá và quy định của pháp luật có liên quan. 

Căn cứ vào cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp được lựa chọn, thời điểm thẩm định giá và đặc điểm của doanh nghiệp cần thẩm định giá, thẩm định viên phân tích, đánh giá để sử dụng Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho phù hợp và ưu tiên sử dụng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá tài sản vô hình 

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014. Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định của pháp luật. 

Khi tiến hành thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu thập các thông tin sau:

 • Mục đích thẩm định giá.

 • Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá.

 • Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình (sử dụng hợp pháp hay không hợp pháp).

 •  Thời điểm thẩm định giá.

 •  Triển vọng của ngành cụ thể liên quan và ảnh hưởng đến giá trị tài sản vô hình cần thẩm định giá.

 • Triển vọng của nền kinh tế có tác động đến giá trị của tài sản vô hình, gồm các yếu tố của môi trường kinh tế (lạm phát, tỷ giá hối đoái,...) và môi trường chính trị trong nước và ngoài nước.

Cập nhật thay đổi mới nhất của tiêu chuẩn thẩm định giá

Thay đổi mới nhất của tiêu chuẩn thẩm định giá

Thay đổi mới nhất của tiêu chuẩn thẩm định giá được ban hành theo Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 26/07/2021 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021.

Thay đổi mới nhất của tiêu chuẩn thẩm định giá bao gồm các nội dung sau:

 • Thêm tiêu chuẩn thẩm định giá số 13: ngoài  12 tiêu chuẩn thẩm định giá đã có, thì bộ tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 là thẩm định giá tài sản vô hình. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, phương pháp, và quy trình thẩm định giá tài sản vô hình, bao gồm:

 • Các khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản vô hình. Các nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản vô hình.

 • Giá trị thị trường và giá trị phi thị trường của tài sản vô hình

 • Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình.

 • Báo cáo kết quả thẩm định giá, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá tài sản vô hình.

 • Cải thiện nội dung của các tiêu chuẩn thẩm định giá hiện hành.

Các tiêu chuẩn thẩm định giá hiện hành được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định của pháp luật, thực tiễn hoạt động thẩm định giá và các chuẩn mực quốc tế về thẩm định giá. Cụ thể, các nội dung được sửa đổi, bổ sung là:

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01: Nguyên tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02: Nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản. 

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03: Giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04: Phân loại tài sản.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05: Quy trình thẩm định giá tài sản.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06: Báo cáo kết quả thẩm định giá, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá tài sản.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07: Cách tiếp cận chi phí tái tạo.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08: Cách tiếp cận lợi nhuận.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09: Cách tiếp cận thu nhập.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10: Thẩm định giá bất động sản.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12: Thẩm định giá quyền sử dụng đất.

Việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn thẩm định giá nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam.

Cách áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá

Cách áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá được quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01. Theo đó, thẩm định viên cần áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá trong tất cả các hoạt động thẩm định giá: xác định mục đích thẩm định, thu thập và phân tích thông tin, áp dụng phương pháp thẩm định, đưa ra kết quả thẩm định giá.

Để áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá một cách hiệu quả, thẩm định viên cần phải:

 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về thẩm định giá.

 • Tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp và quy trình thẩm định giá quy định tại các tiêu chuẩn thẩm định giá.

 • Sử dụng các thông tin thị trường đáng tin cậy để xác định giá trị tài sản thẩm định giá.

Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm cơ sở cho các giao dịch tài sản. Do đó, thẩm định viên cần đảm bảo kết quả thẩm định giá được thực hiện một cách minh bạch và khách quan. SunValue cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thẩm định giá, đem đến kết quả thẩm định chính xác nhất cho quý khách hàng. 

Các dịch vụ thẩm định giá của SunValue như thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản,... luôn được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và 13 tiêu chuẩn thẩm định giá, đảm bảo kết quả thẩm định giá chính xác và minh bạch. Chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất với dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng.

Thẩm định giá SunValue

⋙ LIÊN HỆ NGAY:

         Tập đoàn Thẩm định giá SunValue

Kết luận 

Việc áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá một cách chính xác và hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam, giúp cho kết quả thẩm định giá được sử dụng một cách hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

SunValue là đơn vị thẩm định giá hàng đầu luôn tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá vào mọi hồ sơ thẩm định của khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn cần thẩm định giá tài sản!

Theo: sunvalue.vnGửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en